516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

Szkolenia Z zakresu pierwszej pomocy

Każdy zakład pracy powinien być wyposażony w sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W każdym zakładzie pracy powinna być osoba bądź osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Oferujemy Państwu szkolenie z pierwszej pomocy to:

  • Wykład oraz ćwiczenia praktyczne

  • Zapewniony profesjonalny sprzęt szkoleniowy

  • Wykwalifikowana kadra instruktorów

  • Bogate materiały szkoleniowe

  • Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Obowiązek w tym zakresie ciążący na pracodawcy wynika zarówno z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) jak i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)