516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

Zgodnie z definicją za wypadek przy pracy uważa się:

  • Nagłe zdarzenie
  • Wywołane przyczyną zewnętrzną
  • Powodujące uraz lub śmierć
  • Które nastąpiło w związku z pracą

Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy

Niektóre wypadki są traktowane na równie z wypadkami przy pracy, chociaż ich związek z pracą jest dalszy, a niekiedy tylko pochodny. Traktowanie tych wypadków wynika przede wszystkim ze społecznego podejścia ustawodawcy. Należy pamiętać, że w tym przypadku związek wypadku z pracą może zachodzić wtedy, gdy dotyczy osób będących pracownikami zakładu. Na równie z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  • W czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż dla wypadku przy pracy, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, który nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
  • Podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
  • Przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe

Rozróżnia się rodzaje wypadków przy pracy:

  • Wypadek śmiertelny – uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczalnym 6 miesięcy od daty zdarzenia
  • Wypadek ciężki – uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, części ciała, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
  • Wypadek zbiorowy – uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby 

Wypadek w drodze do/ lub z pracy różni się od zwykłego wypadku w pracy przede wszystkim tym, że musi wydarzyć się w drodze do lub z pracy. Według zasad droga ta musi być najkrótszą z możliwych i nieprzerwaną. W wyjątkowych sytuacjach życiowych dozwolone jest przerwanie lub wybranie dłuższej trasy. Kursy BHP przeprowadzane w miejscach pracy pomagają zrozumieć zasady określające weryfikację wypadków w drodze do pracy i warunki ich rozpatrywania. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe jest niepożądaną sytuacją mającą miejsce na stanowisku pracy, która była potencjalnie groźna dla pracownika i mogła skutkować urazem. W takiej sytuacji pracownik unika urazu, jednak było jego prawdopodobieństwo. Sytuacją potencjalnie wypadkową jest np. uszkodzenie gniazdka elektrycznego czy potknięcie się na schodach.

Jakie są zasady postępowania przy wypadkach w pracy?

W sytuacji wystąpienia wypadku w pracy należy jak najszybciej poinformować o nim pracodawcę. Jeżeli przy wypadku byli świadkowie, również są zobowiązani do napisania stosownego oświadczenia. Obowiązkiem pracodawcy jest zabezpieczenie miejsca wypadku i udzielenie pracownikowi pierwszej pomocy. W sytuacji wypadku ciężkiego lub śmiertelnego istnieje obowiązek powiadomienia służb. Praca zostaje przerwana do momentu wznowienia przez inspektora pracy. Następnie pracodawca powołuje zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi osoba po kursie BHP oraz inspektor pracy. Określają oni okoliczności i przyczyny wypadku. Badając miejsce wypadku i rozmawiając z pracownikami, zespół powypadkowy wyciąga wnioski dotyczące potencjalnego ryzyka na danym miejscu pracy. W przypadku wypadku w drodze do lub z pracy należy niezwłocznie powiadomić pracodawcę. Informacje o wypadku pracodawca umieszcza w specjalnej karcie wypadku w drodze do lub z pracy. Wypadek uznaje się na podstawie oświadczenia poszkodowanego, świadków i osób badających sprawę. Kartę należy wystawić nie później niż 14 dni od wypadku w dwóch egzemplarzach. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe zgłasza się za pomocą specjalnego formularza, co pozwala pracodawcy na eliminację zagrożenia.