516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

W Polsce BHP jest obszarem ściśle regulowanym przez prawo, a jego przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Odpowiedzialność za BHP jest wspólnym wysiłkiem pracodawcy, pracowników oraz różnych służb nadzoru i kontroli, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy. Oto główne podmioty odpowiedzialne za BHP w zakładach pracy w Polsce.

BHP w kontekście pracodawcy i pracownika

Pracodawca w Polsce ma główną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w swoim zakładzie. Oferując szkolenia z pierwszej pomocy w Poznaniu, przypominamy, że pracodawca odpowiada za:

  • opracowanie i wdrożenie oceny ryzyka zawodowego oraz planu działań w zakresie BHP,
  • dostarczanie pracownikom odpowiedniego sprzętu ochronnego,
  • organizowanie szkoleń BHP oraz informowanie pracowników o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy,
  • monitorowanie i zapobieganie zagrożeniom oraz reagowanie na wypadki przy pracy.

Pracownicy mają natomiast obowiązek przestrzegania przepisów BHP, noszenia wymaganego sprzętu ochronnego oraz zgłaszania wszelkich potencjalnych zagrożeń swoim przełożonym lub osobom odpowiedzialnym za BHP.

Czym jest Państwowa Inspekcja Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy ma na celu nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy i innych regulacji dotyczących warunków pracy. Głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest zapewnienie, że pracodawcy i pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzeń, czasu pracy oraz innych aspektów związanych z zatrudnieniem. Inspektorzy pracy przeprowadzają kontrole w miejscach pracy, aby upewnić się, że pracodawcy i pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów prawa pracy. Mogą to być kontrole dotyczące warunków pracy, zatrudnienia nieletnich, czasu pracy, czy wynagrodzeń.